NULL là gì? Nghĩa của từ null

NULL là gì?

NULL“Unknown” trong tiếng Anh.

NULL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NULL“Unknown”.

Unknown: không xác định.

Giải thích ý nghĩa của NULL

NULL có nghĩa “Unknown”, dịch sang tiếng Việt là “không xác định”.