NUT là gì? Nghĩa của từ nut

NUT là gì?

NUT“Network UPS Tools” trong tiếng Anh.

NUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NUT“Network UPS Tools”.

Network UPS Tools: Công cụ Mạng UPS.

Một số kiểu NUT viết tắt khác:

Nutrition: Dinh dưỡng.

National Union of Teachers: Liên minh giáo viên quốc gia.

Nautheh railway station: Ga đường sắt Nautheh.

Giải thích ý nghĩa của NUT

NUT có nghĩa “Network UPS Tools”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ Mạng UPS”.