NV2 là gì? Nghĩa của từ nv2

NV2 là gì?

NV2“Nguyện vọng 2” trong tiếng Việt.

NV2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NV2“Nguyện vọng 2”.

Nguyện vọng 2.

Giải thích ý nghĩa của NV2

NV2 có nghĩa “Nguyện vọng 2” trong tiếng Việt.