NV3 là gì? Nghĩa của từ nv3

NV3 là gì?

NV3“Nguyện vọng 3” trong tiếng Việt.

NV3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NV3“Nguyện vọng 3”.

Nguyện vọng 3.

Giải thích ý nghĩa của NV3

NV3 có nghĩa “Nguyện vọng 3” trong tiếng Việt.