NVH là gì? Nghĩa của từ nvh

NVH là gì?

NVH“Nhà văn hóa” trong tiếng Việt.

NVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NVH“Nhà văn hóa”.

Nhà văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của NVH

NVH có nghĩa “Nhà văn hóa” trong tiếng Việt.