NVM là gì? Nghĩa của từ nvm

NVM là gì?

NVM“Non-Volatile Memory” trong tiếng Anh.

NVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NVM“Non-Volatile Memory”.

Non-Volatile Memory: Bộ nhớ không bay hơi.

Một số kiểu NVM viết tắt khác:

Nationwide Venue Management: Quản lý địa điểm trên toàn quốc.

Giải thích ý nghĩa của NVM

NVM có nghĩa “Non-Volatile Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ không bay hơi”.