NWRA là gì? Nghĩa của từ nwra

NWRA là gì?

NWRA“National Wildlife Rehabilitators Association” trong tiếng Anh.

NWRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NWRA“National Wildlife Rehabilitators Association”.

National Wildlife Rehabilitators Association: Hiệp hội các nhà phục hồi động vật hoang dã quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NWRA

NWRA có nghĩa “National Wildlife Rehabilitators Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà phục hồi động vật hoang dã quốc gia”.