NWT là gì? Nghĩa của từ nwt

NWT là gì?

NWT“North-West Territories” trong tiếng Anh.

NWT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NWT“North-West Territories”.

North-West Territories: Vùng lãnh thổ Tây Bắc.

Giải thích ý nghĩa của NWT

NWT có nghĩa “North-West Territories”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng lãnh thổ Tây Bắc”.