NXBKHXH là gì? Nghĩa của từ nxbkhxh

NXBKHXH là gì?

NXBKHXH“Nhà xuất bản Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.

NXBKHXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXBKHXH“Nhà xuất bản Khoa học Xã hội”.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Giải thích ý nghĩa của NXBKHXH

NXBKHXH có nghĩa “Nhà xuất bản Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.