NXBQĐND là gì? Nghĩa của từ nxbqđnd

NXBQĐND là gì?

NXBQĐND“Nhà xuất bản Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.

NXBQĐND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXBQĐND“Nhà xuất bản Quân đội nhân dân”.

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của NXBQĐND

NXBQĐND có nghĩa “Nhà xuất bản Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.