NXBTN là gì? Nghĩa của từ nxbtn

NXBTN là gì?

NXBTN“Nhà xuất bản Tự nhiên” trong tiếng Việt.

NXBTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXBTN“Nhà xuất bản Tự nhiên”.

Nhà xuất bản Tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của NXBTN

NXBTN có nghĩa “Nhà xuất bản Tự nhiên” trong tiếng Việt.