NXBVHTT là gì? Nghĩa của từ nxbvhtt

NXBVHTT là gì?

NXBVHTT“Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.

NXBVHTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXBVHTT“Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin”.

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Giải thích ý nghĩa của NXBVHTT

NXBVHTT có nghĩa “Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.