NXD là gì? Nghĩa của từ nxd

NXD là gì?

NXD“Native XML” trong tiếng Anh.

NXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXD“Native XML”.

Native XML: XML gốc.

Giải thích ý nghĩa của NXD

NXD có nghĩa “Native XML”, dịch sang tiếng Việt là “XML gốc”.