NXE là gì? Nghĩa của từ nxe

NXE là gì?

NXE“New Xbox Experience” trong tiếng Anh.

NXE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXE“New Xbox Experience”.

New Xbox Experience: Trải nghiệm Xbox mới.

Giải thích ý nghĩa của NXE

NXE có nghĩa “New Xbox Experience”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm Xbox mới”.