NXG là gì? Nghĩa của từ nxg

NXG là gì?

NXG“New Cross Gate” trong tiếng Anh.

NXG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXG“New Cross Gate”.

New Cross Gate: Cổng Chữ Thập Mới.
nhà ga.

Giải thích ý nghĩa của NXG

NXG có nghĩa “New Cross Gate”, dịch sang tiếng Việt là “Cổng Chữ Thập Mới”.