NXN là gì? Nghĩa của từ nxn

NXN là gì?

NXN“Nike Cross Nationals” trong tiếng Anh.

NXN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXN“Nike Cross Nationals”.

Nike Cross Nationals: Nike Cross Nationals.

Giải thích ý nghĩa của NXN

NXN có nghĩa “Nike Cross Nationals”, dịch sang tiếng Việt là “Nike Cross Nationals”.