NXP là gì? Nghĩa của từ nxp

NXP là gì?

NXP“"Next Experience" Semiconductors” trong tiếng Anh.

NXP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXP“"Next Experience" Semiconductors”.

"Next Experience" Semiconductors: Chất bán dẫn "Trải nghiệm tiếp theo".

Giải thích ý nghĩa của NXP

NXP có nghĩa “"Next Experience" Semiconductors”, dịch sang tiếng Việt là “Chất bán dẫn "Trải nghiệm tiếp theo"”.