NYA là gì? Nghĩa của từ nya

NYA là gì?

NYA“Chichewa language” trong tiếng Anh.

NYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYA“Chichewa language”.

Chichewa language: Ngôn ngữ Chichewa.
mã ISO 639-2: nya.

Giải thích ý nghĩa của NYA

NYA có nghĩa “Chichewa language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Chichewa”.