NYF là gì? Nghĩa của từ nyf

NYF là gì?

NYF“New York Festival” trong tiếng Anh.

NYF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYF“New York Festival”.

New York Festival: Lễ hội New York.

Một số kiểu NYF viết tắt khác:

Nepal Youth Foundation: Tổ chức Thanh niên Nepal.

Niobium-Yttrium-Fluorine: Niobi-Yttrium-Flo.

Nepal Youth Forum: Diễn đàn Thanh niên Nepal.

Giải thích ý nghĩa của NYF

NYF có nghĩa “New York Festival”, dịch sang tiếng Việt là “Lễ hội New York”.