NYO là gì? Nghĩa của từ nyo

NYO là gì?

NYO“National Youth Orchestra of Great Britain” trong tiếng Anh.

NYO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYO“National Youth Orchestra of Great Britain”.

National Youth Orchestra of Great Britain: Dàn nhạc thanh niên quốc gia của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của NYO

NYO có nghĩa “National Youth Orchestra of Great Britain”, dịch sang tiếng Việt là “Dàn nhạc thanh niên quốc gia của Vương quốc Anh”.