NYT là gì? Nghĩa của từ nyt

NYT là gì?

NYT“The New York Times” trong tiếng Anh.

NYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NYT“The New York Times”.

The New York Times: Thời báo New York.

Giải thích ý nghĩa của NYT

NYT có nghĩa “The New York Times”, dịch sang tiếng Việt là “Thời báo New York”.