NZC là gì? Nghĩa của từ nzc

NZC là gì?

NZC“New Zealand Cricket” trong tiếng Anh.

NZC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZC“New Zealand Cricket”.

New Zealand Cricket: Môn cricket ở New Zealand.

Giải thích ý nghĩa của NZC

NZC có nghĩa “New Zealand Cricket”, dịch sang tiếng Việt là “Môn cricket ở New Zealand”.