NZOSS là gì? Nghĩa của từ nzoss

NZOSS là gì?

NZOSS“New Zealand Open Source Society” trong tiếng Anh.

NZOSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZOSS“New Zealand Open Source Society”.

New Zealand Open Source Society: Hiệp hội nguồn mở New Zealand.

Giải thích ý nghĩa của NZOSS

NZOSS có nghĩa “New Zealand Open Source Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội nguồn mở New Zealand”.