NZR là gì? Nghĩa của từ nzr

NZR là gì?

NZR“New Zealand Railways” trong tiếng Anh.

NZR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZR“New Zealand Railways”.

New Zealand Railways: Đường sắt New Zealand.

Một số kiểu NZR viết tắt khác:

New Zealand Rugby: New Zealand Rugby.
cơ quan quản lý liên đoàn bóng bầu dục.

Giải thích ý nghĩa của NZR

NZR có nghĩa “New Zealand Railways”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt New Zealand”.