NZRU là gì? Nghĩa của từ nzru

NZRU là gì?

NZRU“New Zealand Rugby Union” trong tiếng Anh.

NZRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NZRU“New Zealand Rugby Union”.

New Zealand Rugby Union: New Zealand Rugby Union.
tên cũ của tổ chức nay được gọi là New Zealand Rugby.

Giải thích ý nghĩa của NZRU

NZRU có nghĩa “New Zealand Rugby Union”, dịch sang tiếng Việt là “New Zealand Rugby Union”.