O là gì? Nghĩa của từ o

O là gì?

O“Oberst” trong tiếng Anh.

O là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng O“Oberst”.

Oberst: Oberst.

Một số kiểu O viết tắt khác:

Observer: Người quan sát.

Obstacle: Trở ngại.

Octal: Hệ bát phân.

Officer: Nhân viên văn phòng.

Official: Chính thức.

Oh: Oh.

Operational: Hoạt động.

Operator: Nhà điều hành.

Oprah: Oprah.
tạp chí.

Outstanding: Nổi bật.

Oxygen: Ôxy.

Giải thích ý nghĩa của O

O có nghĩa “Oberst”, dịch sang tiếng Việt là “Oberst”.