OASIS là gì? Nghĩa của từ oasis

OASIS là gì?

OASIS“Objects and Agents for Information Systems and Simulation” trong tiếng Anh.

OASIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OASIS“Objects and Agents for Information Systems and Simulation”.

Objects and Agents for Information Systems and Simulation: Đối tượng và Tác nhân cho Hệ thống Thông tin và Mô phỏng.

Một số kiểu OASIS viết tắt khác:

Organization for the Advancement of Structured Information Standards: Tổ chức vì sự tiến bộ của các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc.

Ontario Agencies Supporting Individuals with Special Needs: Cơ quan Ontario Hỗ trợ Cá nhân Có Nhu cầu Đặc biệt.

Ontario Association of Sewage Industry Services: Hiệp hội Dịch vụ Công nghiệp Thoát nước Ontario.

Giải thích ý nghĩa của OASIS

OASIS có nghĩa “Objects and Agents for Information Systems and Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng và Tác nhân cho Hệ thống Thông tin và Mô phỏng”.