OBS là gì? Nghĩa của từ obs

OBS là gì?

OBS“Observation/Observer” trong tiếng Anh.

OBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBS“Observation/Observer”.

Observation/Observer: Quan sát / Người quan sát.

Một số kiểu OBS viết tắt khác:

Obsolete: Lỗi thời.

Obstacle: Trở ngại.

Off Balance Sheet: Bảng cân đối kế toán.

Optical Burst Switching: Chuyển mạch quang học.
IEEE.

Organic Brain Syndrome: Hội chứng não hữu cơ.

Organization Breakdown Structure: Cơ cấu phân chia tổ chức.

Giải thích ý nghĩa của OBS

OBS có nghĩa “Observation/Observer”, dịch sang tiếng Việt là “Quan sát / Người quan sát”.