OBSS là gì? Nghĩa của từ obss

OBSS là gì?

OBSS“Off Board Sensor Systems” trong tiếng Anh.

OBSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBSS“Off Board Sensor Systems”.

Off Board Sensor Systems: Hệ thống cảm biến tắt bo mạch.

Một số kiểu OBSS viết tắt khác:

Ordo Byantinus Sancti Sepulchri: Ordo Byantinus Sancti Sepulchri.
Byzantine Order of the Holy Sepulchri.

Orbiter Boom Sensor System: Hệ thống cảm biến Orbiter Boom.
tàu con thoi.

Origins Billion Star Survey: Khảo sát tỷ sao nguồn gốc.

Giải thích ý nghĩa của OBSS

OBSS có nghĩa “Off Board Sensor Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cảm biến tắt bo mạch”.