ODAS là gì? Nghĩa của từ odas

ODAS là gì?

ODAS“OCA-DLR Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

ODAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ODAS“OCA-DLR Asteroid Survey”.

OCA-DLR Asteroid Survey: Khảo sát Tiểu hành tinh OCA-DLR.

Giải thích ý nghĩa của ODAS

ODAS có nghĩa “OCA-DLR Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Tiểu hành tinh OCA-DLR”.