ODI là gì? Nghĩa của từ odi

ODI là gì?

ODI“Office for Disability Issues” trong tiếng Anh.

ODI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ODI“Office for Disability Issues”.

Office for Disability Issues: Văn phòng về các vấn đề người khuyết tật.
cơ quan chính phủ Vương quốc Anh.

Một số kiểu ODI viết tắt khác:

One Day International: Một ngày Quốc tế.

Open Data-Link Interface: Mở giao diện liên kết dữ liệu.

Oracle Data Integrator: Bộ tích hợp dữ liệu Oracle.

Overseas Development Institute: Viện Phát triển Hải ngoại.
Tổ chức tư vấn của Anh.

Giải thích ý nghĩa của ODI

ODI có nghĩa “Office for Disability Issues”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng về các vấn đề người khuyết tật”.