OEIS là gì? Nghĩa của từ oeis

OEIS là gì?

OEIS“On-Line Encyclopedia of Integer Sequences” trong tiếng Anh.

OEIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OEIS“On-Line Encyclopedia of Integer Sequences”.

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences: Bách khoa toàn thư trực tuyến về chuỗi số nguyên.

Giải thích ý nghĩa của OEIS

OEIS có nghĩa “On-Line Encyclopedia of Integer Sequences”, dịch sang tiếng Việt là “Bách khoa toàn thư trực tuyến về chuỗi số nguyên”.