OFA là gì? Nghĩa của từ ofa

OFA là gì?

OFA“Occipital Face Area” trong tiếng Anh.

OFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OFA“Occipital Face Area”.

Occipital Face Area: Vùng mặt chẩm.

Giải thích ý nghĩa của OFA

OFA có nghĩa “Occipital Face Area”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng mặt chẩm”.