OFDA là gì? Nghĩa của từ ofda

OFDA là gì?

OFDA“U.S Agency for International Development's Office of Foreign Disaster Assistance” trong tiếng Anh.

OFDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OFDA“U.S Agency for International Development's Office of Foreign Disaster Assistance”.

U.S Agency for International Development's Office of Foreign Disaster Assistance: Văn phòng Hỗ trợ Thiên tai Nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OFDA

OFDA có nghĩa “U.S Agency for International Development's Office of Foreign Disaster Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Hỗ trợ Thiên tai Nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ”.