OFF là gì? Nghĩa của từ off

OFF là gì?

OFF“Oslo Freedom Forum” trong tiếng Anh.

OFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OFF“Oslo Freedom Forum”.

Oslo Freedom Forum: Diễn đàn Tự do Oslo.

Giải thích ý nghĩa của OFF

OFF có nghĩa “Oslo Freedom Forum”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn đàn Tự do Oslo”.