OGO là gì? Nghĩa của từ ogo

OGO là gì?

OGO“Other Government Organization” trong tiếng Anh.

OGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OGO“Other Government Organization”.

Other Government Organization: Tổ chức chính phủ khác.

Giải thích ý nghĩa của OGO

OGO có nghĩa “Other Government Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức chính phủ khác”.