OHHLA là gì? Nghĩa của từ ohhla

OHHLA là gì?

OHHLA“Original Hip-Hop Lyrics Archive” trong tiếng Anh.

OHHLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHHLA“Original Hip-Hop Lyrics Archive”.

Original Hip-Hop Lyrics Archive: Kho lưu trữ lời bài hát Hip-Hop gốc.

Giải thích ý nghĩa của OHHLA

OHHLA có nghĩa “Original Hip-Hop Lyrics Archive”, dịch sang tiếng Việt là “Kho lưu trữ lời bài hát Hip-Hop gốc”.