OHMS là gì? Nghĩa của từ ohms

OHMS là gì?

OHMS“On Her Majesty's Service” trong tiếng Anh.

OHMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHMS“On Her Majesty's Service”.

On Her Majesty's Service: On Her Majesty's Service.
hay "His", còn được viết: OHMS.

Giải thích ý nghĩa của OHMS

OHMS có nghĩa “On Her Majesty's Service”, dịch sang tiếng Việt là “On Her Majesty's Service”.