OIE là gì? Nghĩa của từ oie

OIE là gì?

OIE“World Organisation for Animal Health” trong tiếng Anh.

OIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OIE“World Organisation for Animal Health”.

World Organisation for Animal Health: Tổ chức Thú y Thế giới.
ban đầu là Office international des épizooties, tiếng Pháp là "International Epizootic Office".

Giải thích ý nghĩa của OIE

OIE có nghĩa “World Organisation for Animal Health”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Thú y Thế giới”.