OIML là gì? Nghĩa của từ oiml

OIML là gì?

OIML“Organization Internationale Metrology Legale” trong tiếng Anh.

OIML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OIML“Organization Internationale Metrology Legale”.

Organization Internationale Metrology Legale: Tổ chức quốc tế đo lường Legale.

Một số kiểu OIML viết tắt khác:

International Organization of Legal Metrology: Tổ chức đo lường pháp lý quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của OIML

OIML có nghĩa “Organization Internationale Metrology Legale”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc tế đo lường Legale”.