OJS là gì? Nghĩa của từ ojs

OJS là gì?

OJS“Office of Justice Services” trong tiếng Anh.

OJS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OJS“Office of Justice Services”.

Office of Justice Services: Văn phòng Dịch vụ Tư pháp.

Một số kiểu OJS viết tắt khác:

Open Journal Systems: Hệ thống nhật ký mở.

Giải thích ý nghĩa của OJS

OJS có nghĩa “Office of Justice Services”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Dịch vụ Tư pháp”.