OLT là gì? Nghĩa của từ olt

OLT là gì?

OLT“Optical Line Terminal” trong tiếng Anh.

OLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLT“Optical Line Terminal”.

Optical Line Terminal: Thiết bị đầu cuối đường dây quang.

Một số kiểu OLT viết tắt khác:

Oral Language Test: Kiểm tra bằng miệng.

Ostfriesische Lufttaxi.

Orthotopic Liver Transplant: Cấy ghép gan trực tiếp.

Office for Learning and Teaching: Văn phòng Học tập và Giảng dạy.

Office of Learning Technology: Văn phòng Công nghệ Học tập.

Out of Late Time: Hết thời gian trễ.

Giải thích ý nghĩa của OLT

OLT có nghĩa “Optical Line Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị đầu cuối đường dây quang”.