OMN là gì? Nghĩa của từ omn

OMN là gì?

OMN“Oman” trong tiếng Anh.

OMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMN“Oman”.

Oman: Oman.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của OMN

OMN có nghĩa “Oman”, dịch sang tiếng Việt là “Oman”.