OMP là gì? Nghĩa của từ omp

OMP là gì?

OMP“Order of Mapungubwe in Platinum” trong tiếng Anh.

OMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMP“Order of Mapungubwe in Platinum”.

Order of Mapungubwe in Platinum: Thứ tự của Mapungubwe bằng Bạch kim.

Giải thích ý nghĩa của OMP

OMP có nghĩa “Order of Mapungubwe in Platinum”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tự của Mapungubwe bằng Bạch kim”.