OMT là gì? Nghĩa của từ omt

OMT là gì?

OMT“Object Model Template” trong tiếng Anh.

OMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMT“Object Model Template”.

Object Model Template: Mẫu mô hình đối tượng.

Giải thích ý nghĩa của OMT

OMT có nghĩa “Object Model Template”, dịch sang tiếng Việt là “Mẫu mô hình đối tượng”.