ON là gì? Nghĩa của từ on

ON là gì?

ON“Ontario” trong tiếng Anh.

ON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ON“Ontario”.

Ontario: Ontario.
ký hiệu bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của ON

ON có nghĩa “Ontario”, dịch sang tiếng Việt là “Ontario”.