ONCE là gì? Nghĩa của từ once

ONCE là gì?

ONCE“Organización Nacional de Ciegos Españoles” trong tiếng Anh.

ONCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONCE“Organización Nacional de Ciegos Españoles”.

Organización Nacional de Ciegos Españoles: Organiación Nacional de Ciegos Españoles.
tiếng Tây Ban Nha, "Tổ chức Quốc gia về Người mù Tây Ban Nha".

Giải thích ý nghĩa của ONCE

ONCE có nghĩa “Organización Nacional de Ciegos Españoles”, dịch sang tiếng Việt là “Organiación Nacional de Ciegos Españoles”.