ONI là gì? Nghĩa của từ oni

ONI là gì?

ONI“Office of Naval Intelligence” trong tiếng Anh.

ONI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONI“Office of Naval Intelligence”.

Office of Naval Intelligence: Văn phòng Tình báo Hải quân.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ONI

ONI có nghĩa “Office of Naval Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Tình báo Hải quân”.