OODA là gì? Nghĩa của từ ooda

OODA là gì?

OODA“Observation, Orientation, Decision, Action” trong tiếng Anh.

OODA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OODA“Observation, Orientation, Decision, Action”.

Observation, Orientation, Decision, Action: Quan sát, Định hướng, Quyết định, Hành động.

Giải thích ý nghĩa của OODA

OODA có nghĩa “Observation, Orientation, Decision, Action”, dịch sang tiếng Việt là “Quan sát, Định hướng, Quyết định, Hành động”.