OOMF là gì? Nghĩa của từ oomf

OOMF là gì?

OOMF“One Of My Followers” trong tiếng Anh.

OOMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOMF“One Of My Followers”.

One Of My Followers: Một trong những người theo dõi tôi.

Giải thích ý nghĩa của OOMF

OOMF có nghĩa “One Of My Followers”, dịch sang tiếng Việt là “Một trong những người theo dõi tôi”.